MUHASEBECİ VEKALETNAMESİ

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan Defterdarlıklar, Mal Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odaları, Sanayi İl Müdürlükleri, Ulaştırma Bakanlığı, Ticaret Sicil Memurlukları, Ticaret Borsaları, Esnaf Odaları ve Sicil Müdürlükleri, Noterler, Özel İdare Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları ve bilumum resmi makam ve mercilerde tam yetkili olarak temsile, işlerimi takibe vesonuçlandırmaya, her türlü izin ve ruhsatları almaya, elden evrak alıp-vermeye, kayıt ve tescillerimi yaptırmaya, gerektiğinde kayıtları kapatmaya-sildirmeye, dilekçe ve beyannameler hazırlamaya, imzalamaya, tahakkuk ettirmeye, ödemeye, tanzim edilmiş belgeleri teslim almaya, kayıt, suret ve fotokopiler almaya, dosyaları incelemeye, dosyalardan evrak almaya, tutanakları, işe başlama-bırakma formlarını, yoklama fişlerini, imzalamaya, teslim almaya, ceza tebliğlerini, yazarkasa iznini, yazarkasa levhasını imzalayıp almaya, borç listesini ve borcu yoktur yazısını talep edip almaya,  Vergi Dairesi internet şifresi almaya, yatırılmış ve yatırılacak olan bütün bu bedellerden iade edilecek olanları ait olduğu makam veznelerinden tahsile ahzu kabza, ibralar vermeye, ilgili mercilere teftişler vermeye, ticari defterlerimi belgelerimi sunmaya, her türlü vergi ve cezalardan dolayı vergi itiraz, temyiz, uzlaşma ve takdir komisyonlarında beni temsile, hak ve menfaatlerimi savunmaya, uzlaşma talebinde bulunmaya, uzlaşmaya, Noterlerde kayıt ve suretler çıkartmaya, yazılı-sözlü beyan ve açıklamalarda bulunmaya, geri almaya, değiştirmeye, tahakkuk etmiş veya edecek olan vergi iadelerini, ödenecek olan her türlü vergilerden mahsup ettirmeye, tebliğ ve tebelluğa, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Sigortalar Kurumuna internet ortamında verilebilmesi için nam ve hesabıma bu Kuruma başvuruda bulunması, e-Bildirge sözleşmesini imzalaması, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfını Kurumdan imza karşılığında teslim alması, işyerinde çalışan sigortalılara ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin internet ortamında Kuruma gönderilmesi ve bu konudaki diğer işlemlerin yerine getirilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek olan işyeri ve işe giriş bildirgelerini imzalaması, işyeri numarasını teslim alması, Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek olan prim ve cezalarına itiraza, düzeltme talebinde bulunmaya, iş bitim yazısı almaya, yukarıda belirttiğim konularla ilgili olarak yapılması gereken her türlü yasal işlemleri, tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda yapabileceğimiz tüm işlemleri adımıza yapmaya ve sonuçlandırmaya, gerektiğinde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını adımıza yapmak veya yaptırmak üzere başkalarını ve kendi personelini yetkilendirmeye veya vekil tayin etmeye veya mezun olmak üzere Kozyatağı Vergi Dairesine .......... sicil numarası ile kayıtlı Değirmenyolu Caddesi Karahan Sokak No:2/1 İçerenköy Ataşehir İSTANBUL adresinde mukim ................. T.C.No’lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yüksel AVCI ve Personeli olan ......... T.C.No’lu Hakan YERLİKAYA’yı dolaylı temsil yolu ile münferiden yetkili olmak üzere süresiz olarak vekil tayin ettim.  

Vekalet Veren   :
Adresi       :
Vergi Dairesi ve No'su   :
T.C.Kimlik No'su  :

 

 

0 (216) 572 50 61

info@eminresitoglu.com

Web Tasarım : Doğukan BAYRAKLI